Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zakelijk

1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
 2. Afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde een consument, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die staat ingeschreven bij het Handelsregister in Belgie die beschikt over een bij Freaks and Beards aangemaakt Zakelijke account.
 3. Dag : kalenderdag;
 4. Freaks and Beards : de VOF Freaks and Beards gevestigd aan de Hoge Bothofstraat 49 511 ZA Enschede opererend in Nederland onder Kamer van Koophandel Enschede  65694929;
 5. Overeenkomst : iedere Overeenkomst strekkende tot de levering van diensten door Freaks and Beards aan Afnemer.
 6. Aanbod: elk door Freaks and Beards aan Afnemer verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het al dan niet via elektronische weg sluiten van een Overeenkomst.
 7. artikelen: ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde artikelen.
 8. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
 9. Algemene voorwaarden: de onderhavige door Freaks and Beards gehanteerde algemene voorwaarden.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Freaks and Beards en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en Overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 12. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 13. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Freaks and Beards en Afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 14. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 15. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 16. Al hetgeen in de Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Freaks and Beards wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van Freaks and Beards ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Aanbiedingen/offertes

 1. Ieder Aanbod/offerte van Freaks and Beards op de websites, in mailingen en telefonisch, is vrijblijvend en kan door Freaks and Beards altijd worden herroepen.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Freaks and Beards niet.
 3. Ieder Aanbod/offerte kan door Freaks and Beards binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding Schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

3. Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst

 1. Indien de Afnemer een opdracht/bestelling plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat Freaks and Beards deze per e-mail aanvaardt.
 2. Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
 3. Freaks and Beards heeft te allen tijde het recht om een opdracht/bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Afnemer door Freaks and Beards zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

4. Prijzen

 1. De prijzen op de websites van Ondernemer zijn in euro en betreffen actuele prijzen. Alle prijzen van Freaks and Beards zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten
 2. Freaks and Beards kan niet aan de door haar vermelde prijzen worden gehouden op het moment dat Freaks and Beards aangeeft dat de offerte dan wel een onderdeel van de offerte een kennelijke vergissing, druk – of zetfout, misslag of verschrijving bevat, tenzij dat Afnemer bewijst dat het naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen onredelijk is om Freaks and Beards niet aan de Offerte te houden.
 3. Freaks and Beards is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 4. Freaks and Beards is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 5. Prijswijzigingen zoals omschreven in dit artikel, waartoe Freaks and Beards te allen tijden gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de Afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen eerder door Freaks and Beards vermelde prijzen.

5. Betaling en bankgegevens

 1. Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard, online bankieren of op rekening, op nader op de websites en in mailingen uiteengezette voorwaarden.
 2. Freaks and Beards heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Afnemer te verlangen.
 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer per bank- giro-incasso of rekening betaalt, geldt een (fatale) betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum. Afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer IBAN: NL06 RABO 0309 2984 15 van de Rabobank Nederland onder vermelding van het klant- en factuurnummer.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Afnemer aan Freaks and Beards met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 6. In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Freaks and Beards zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
 7. Indien na aanmaning door Freaks and Beards betaling alsnog uitblijft, heeft Freaks and Beards bovendien het recht aan de Afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 8. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  1. a) 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. a) 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. a) 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. a) 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 1900.000,00 van de vordering;
  5. a) 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de Afnemer heeft Freaks and Beards het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer alsnog betaald heeft. Voornoemd opschortingsrecht heeft Freaks and Beards eveneens indien hij al voordat de Afnemer in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 10. Door de Afnemer gedane betalingen worden door Freaks and Beards eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Afnemer bij betaling Schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De Afnemer mag de vorderingen van Freaks and Beards niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de Afnemer heeft.
 12. Freaks and Beards behoudt zich het recht om een bestelling van een Afnemer, nadere bestellingen vast te houden of te annuleren totdat Freaks and Beards betaling van Afnemer van de factuur op haar rekening heeft bevestigd.
 13. Er worden elektronische facturen verzonden naar het e-mailadres dat Afnemer heeft opgegeven tijdens het aanvragen van het zakelijk account. Voor wijzigingen van het e-mailadres en de wijze van verzending van facturen kan Afnemer contact opnemen met de afdeling Customer Contact Center van Freaks and Beards. Voor facturen verzonden per post behoudt Freaks and Beards zich het recht voor een toeslag te berekenen voor de verzendkosten.
 14. Freaks and Beards heeft het recht om bij nieuwe aangemelde bedrijven een aanbetaling van 100% te verlangen.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Freaks and Beards behoudt zich de eigendom van alle aan de Afnemer (af)geleverde en af te leveren artikelen tot het tijdstip waarop de Afnemer al zijn betalingsverplichtingen aan Freaks and Beards heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de artikelen, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. De Afnemer moet de artikelen zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Freaks and Beards bewaren.
 4. Zolang op de geleverde artikelen een eigendomsvoorbehoud rust, kan de Afnemer de artikelen niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
 5. De Afnemer moet Freaks and Beards direct Schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de artikelen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. De Afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de artikelen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Freaks and Beards op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien Afnemer handelt in strijd met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of Freaks and Beards een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Freaks and Beards en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Afnemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Freaks and Beards op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.
 8. De Afnemer kan vorderingen op Freaks and Beards, uit welke hoofde ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83 lid 2 (jo. art. 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

7. Ontbinding

 1. Freaks and Beards heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke mededeling aan de Afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de Afnemer:
  1. a) in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. b) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
 2. De Afnemer moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

8. Privacy

 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
 2. Freaks and Beards neemt de gegevens van de Afnemer en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. Freaks and Beards zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Freaks and Beards heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de Afnemer Schriftelijk aan Freaks and Beards heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.

9. Overmacht

 1. De in artikel 5.3 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Freaks and Beards door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Freaks and Beards is sprake, indien Freaks and Beards na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Freaks and Beards als bij derden, van wie Freaks and Beards de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Freaks and Beards ontstaan.
 3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Afnemer, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting wat hem reeds geleverd was naar Freaks and Beards terug te zenden voor rekening en risico van de Afnemer, indien de Afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen door de Afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende artikelen.

10. Aansprakelijkheid

 1. Freaks and Beards is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. Freaks and Beards is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de Afnemer lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van Freaks and Beards, bij de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Freaks and Beards is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de artikelen
 2. Freaks and Beards kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de artikelen, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk Schriftelijk door Freaks and Beards zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de artikelen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de Afnemer is voor de verantwoordelijkheid van de Afnemer zelfs indien Freaks and Beards de Afnemer een advies heeft gegeven over de toepassing.
 3. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan Schriftelijk aan Freaks and Beards te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Freaks and Beards is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 4. Freaks and Beards is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door Freaks and Beards op Freaks and Beards.be of door haar medewerkers of leveranciers, al dan niet Schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Freaks and Beards garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 2. Indien door Freaks and Beards moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Freaks and Beards geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Freaks and Beards de betrokken zaak terugnemen. De Afnemer is gehouden zijn medewerking aan de teruggave van de betrokken zaak te verlenen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de tussen Freaks and Beards en de Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Freaks and Beards is gevestigd, zij het dat Freaks and Beards altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Afnemer is gevestigd.
 4. Indien de Afnemer gevestigd is buiten Nederland, heeft Freaks and Beards het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Afnemer gevestigd is.

 

IN SAMENWERKING MET

Abonneer op de nieuwsbrief!

Ben jij een mancaver? Meld je dan aan voor onze gave nieuwsbrief!